Historie

Historische Vereniging Oud Wassenaer

Postadres Van Polanenpark 258 Oud Wassenaer web
  2241 RZ Wassenaar
   
Contactgegevens  
Telefoon 06-14479368
E-mail
Website www.wassenaartoen.nl

 

De Historische Vereniging "Oud Wassenaer" werd opgericht in juni 1957. Doelstelling is het bevorderen van de kennis van - en de belangstelling voor - de geschiedenis van Wassenaar en omstreken. Dit wordt nagestreefd door o.m.:

- het organiseren van lezingen, excursies en tentoonstellingen;
- Het verzorgen van geschiedeniscursussen;
- het verlenen van steun aan historische onderzoekingen en publicaties;
- het uitgeven van geschriften;
- het verstrekken van adviezen;
- het aanleggen van een bibliotheek.

Lezingen

In de ruim 50 jaar van haar bestaan werden per jaar ca. 5 lezingen georganiseerd. Een greep daar uit:

- De herverdeling van de kerkelijke goederen in Wassenaar in de Bataafs-Franse tijd
- De Haagse stadsgezichten van Vincent van Gogh
- 'Van vyanden und vrienden bedroevet', het beleg en het ontzet van de stad Leiden
- De wederwaardigheden van een miskelk die ooit deel uitmaakte te van het kerkzilver van de Dorpskerk
- 'Vincken moeten vincken locken', de cultuurgeschiedenis van de zangvogelvangst in Holland
- Geschiedenis van Huis ten Bosch en de restauratie van de Oranjezaal
- De geschiedenis van marinevliegkamp Valkenburg
- De Winterkoning, Frederik V van de Palts
- De reis van Marie Cornélie van Wassenaer van Obdam naar Sint-Petersburg
- Hoogheemraadschap en polders, acht eeuwen waterbeheer in Wassenaar
- De Koude Oorlog en Wassenaar
- De Lange Kerkdam

Informatieborden

Bij diverse historische gebouwen werden informatieborden geplaatst, zoals bij het Baljuwhuis, het Oude Raadhuis en bij molen De Windlust.

Excursies

Jaarlijks worden in de regel een dagexcursie (in 2009 naar Loeve-steyn, in 2010 paleis Soestdijk) en daarnaast nog een halvedag-excursie naar een meer nabij gelegen bestemming georganiseerd. Dat waren in de afgelopen jaren bijv. een uiteenzetting en wande-ling over Lentevreugd, rondleidingen in Museum Mesdag en het Katwijks Museum en bezoeken aan het Gemeentearchief van Wassenaar en de tentoonstelling ‘Pieter Groeneveldt in beeld’ in het Historisch Museum Voorschoten.

Publicaties

Met name ter gelegenheid van jubilea van Oud Wassenaer kwa-men publicaties tot stand. Zo verschenen achtereenvolgens: Wassenaar, historische verkenningen (1967), Wassenaar …Toen, een bundel historische schetsen (1982), Wassenaar in woord en beeld / Wassenaar in words and pictures (1987), Herinneringen van een Wassenaarse boerenjongen (1992), Sprekend Wasse-naar, herinneringen uit de negentiende en twintigste eeuw (2002). In 2001 is onder de titel Actueel Verleden een reeks korte artikelen (ca. 400 woorden) van leden in de lokale pers gestart. De eerste ruim honderd afleveringen verschenen in 2006 onder gelijke naam in boekvorm. 

De tweede serie verscheen in 2012.

Bibliotheek

De bibliotheek van de vereniging is ondergebracht in de leeszaal van de Openbare Bibliotheek, Langstraat 40, Wassenaar. Het gaat om ca. 135 publicaties over Wassenaar en nabije omgeving. De catalogus is daar beschikbaar, maar ook te raadplegen via de website van de OB, te weten www.obvw.nl

Ledenbestand / contributie / secretariaat

Oud Wassenaer heeft omstreeks 250 leden. De contributie bedraagt voor individuele leden € 9,- per jaar en voor echtparen of vergelijkbare huishoudens € 13,50.

Secretaris (en contactpersoon voor bijv. onderstaand formulier)

Hr C.N.J. Neisingh, postadres : Van Polanenpark 258, 2241 RZ Wassenaar, telefoon: 06-14479368 E-mail: